• Najaarsledenvergadering 2020

  18 jan 2021
 • Najaarsledenvergadering:

  Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige
  tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is
  de continuïteit van onze vereniging te borgen. U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard
  gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in november
  houden geen doorgang konden laten vinden.

  Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren op:
  Datum: 29 januari 2021
  Via: Digitaal: Google meet (Camera aan , microfoon uit)
  Aanvang: 19.30 uur

  Om de vergadering goed te laten verlopen zullen we de vragen voor de rondvraag, die normaliter in de pauze worden
  ingeleverd, graag voorafgaande aan de vergadering per mail toegezonden krijgen. Opdat iedereen over dezelfde informatie
  beschikt zullen de ingezonden vragen, voorzien van een concept antwoord, worden doorgemaild aan de overige leden die
  zich hebben aangemeld voor deze meeting. Deze handelswijze voorkomt onnodig tijdverlies bij de digitale meeting Wij
  zullen deze vragen dan in agendapunt 4 beantwoorden c.q. vaststellen.
  De uitreiking van de speldjes zal fysiek worden gedaan na 29 januari.

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen vorige jaarvergadering. Kan op verzoek worden ingezien door het opvragen van een link
  3. Financieel verslag van de penningmeester.
  Wordt digitaal gepresenteerd door± dhr. J. v/d Belt (van KRC van Elderen accountants te Ommen)
  4. Beantwoorden schriftelijk ingediende vragen van leden.
  5. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend: Geen
  • Vacant: Geen
  • Het bestuur stelt voor om het voorzitterschap van dhr. Thomas Tent opnieuw vast te stellen voor een periode
  van één jaar zoals de reglementen voorschrijven.

  6. Uitreiking onderscheidingen / lidmaatschapsspeldjes / waarderingen.
  In deze meeting zullen de ontvangers van de speldjes bekendgemaakt worden.
  Het bestuur realiseert zich dat de omstandigheden verre van normaal zijn en wil grote waardering uitspreken voor
  alle vrijwilligers en hun bedanken voor hun inzet voor zover zijn hun taken hebben kunnen uitvoeren.

  7. Sluiting door de voorzitter.

  Heeft u geen uitnodiging ontvangen, bent u lid van de vereniging en wilt u graag digitaal aanwezig zijn? Mail naar jeffreywiegmann@gmail.com