• Vertrouwenspersoon van CSVC

  Iedereen moet kunnen voetballen in een veilige omgeving. Wanneer jij op jouw voetbalclub gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of opmerkingen, heb jij altijd het recht om ‘nee’ te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn. Weet daarom dat je voor hulp altijd terecht kan bij een vertrouwenscontactpersoon De vertrouwenspersoon is er ook voor verenigingen die signalen opvangen van seksuele intimidatie.

  De vertrouwenspersoon van CSVC is dr. Harwig. U kunt bellen naar 0524-512334 bellen en vervolgens een telefonische afspraak maken. Hij zal dan op een later tijdstip terugbellen voor een vertrouwelijk gesprek.

 • Protocol VCP

  Onze vertrouwenscontactpersoon (VCP):


  Aanspreekpunt:
   Is gemakkelijk benaderbaar op een informele en vriendelijke manier voor vragen en/of zorgen zijn
  binnen de vereniging.
   Kan goed luisteren, inzicht verkrijgen, en door de juiste vragen te stellen, problemen of vragen
  duidelijk en begrijpelijk maken.
   Luistert en verwijst door maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing en opvolging van een
  situatie of een melding.
   Kan het bestuur informeren en overtuigen van het belang van preventieve maatregelen en stappen
  die moeten worden genomen.


  Taken:
   Ondersteund het bestuur als grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsschendingen worden
  gemeld.
   Dit omvat ondersteuning bij:
  o gedrag dat over de grens gaat en niet eerlijk is.
  o het waarborgen van de veiligheid en waardigheid van onze leden en
  o het adviseren over hoe dit te stoppen.
   Moet zich houden aan de meldplicht seksuele intimidatie onder het sporttuchtrecht en
  handelen binnen de kaders van de aangifteplicht ernstige misdrijven onder de Nederlandse
  wetgeving.


  Signalen:
  De VCP is verantwoordelijk voor:
   de eerste opvang van meldingen van grensoverschrijdend gedrag voor zowel individuen als teams.
  o Als het bestuur rechtstreeks benadert wordt vervalt deze stap.
   het voeren van vertrouwelijke gesprekken.
  o Het maken van een eerste inschatting van de urgentie/veiligheid.
   Het aanvragen van verdere hulp:
  o Binnen het netwerk van C.S.V.C.
  o Indien nodig buiten het netwerk (bijvoorbeeld bij het Centrum Veilige Sport Nederland;
  CSVN)
  o Het zorgvuldig opvolgen van informatie door alleen te delen wat relevant is voor de
  afhandeling/opvolging van de melding of het gesprek. In bepaalde gevallen kan besloten
  worden om deze vertrouwelijkheid op te heffen als de veiligheid van de leden van C.S.V.C. in
  gevaar is. Hierover wordt overleg gepleegd met de integriteitsmanager van het Centrum
  Veilige Sport Nederland (CSVN)

   Het jaarlijkse rapporteren van (eventueel geanonimiseerd) aan het bestuur over het aantal gevoerde
  gesprekken en mogelijke risico’s binnen de vereniging.
  Advies:
  De VCP:
   Heeft kennis van en communiceert openlijk met het bestuur over de sociale veiligheid binnen de
  vereniging.
   Is op de hoogte van de preventieve mogelijkheden binnen de sport.
   Heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur van de vereniging
  Randvoorwaarden:


  Het bestuur:
   Voert screening uit voor haar kaderleden/vrijwilligers/aangeslotenen (VOG) en houdt zich aan de
  reglementen en gedragscodes in de sport voor begeleiders, trainer-coaches.
   Creëert een omgeving waarin de basiseisen voor de sociale veiligheid van de leden/aangeslotenen
  gewaarborgd zijn.